NET METERING - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η ανάπτυξη Φ/Β συστημάτων από αυτοπαραγωγούς αφορά στην εγκατάσταση Φ/Β  συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω συμψηφισμού της παραγόμενης από το Φ/Β  σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. 

Σχηματικά, η λειτουργία ενός συστήματος net metering φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Συγκεκριμένα:

 • Τα Φ/Β Πλαίσια (2) διοχετεύουν ενέργεια απο τον ήλιο (1) προς τον μετατροπέα (3).
 • Το ρεύμα που παράγεται από τον μετατροπέα καταναλώνεται στις συσκευές του σπιτιού , εξοικονομώντας αντίστοιχες κιλοβατώρες (4).
 • Αν υπάρχει περίσσια ρεύματος από την παραγωγή (5), καταγράφεται στον μετρητή του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και διοχετεύεται προς το δίκτυο (6).

Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος. 

Το Net Metering εφαρμόζεται με επιτυχία και χωρίς αναθεωρήσεις, εδώ και πολλά χρόνια στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης αλλά και την Αμερική. Τα οφέλη από την εγκατάσταση ενός συστήματος αυτοπαραγωγής είναι πολλαπλά, τόσο για τον επενδυτή όσο και για το περιβάλλον:

 • Πετυχαίνετε τεράστια μείωση του λογαριασμού ρεύματος της ΔΕΗ για τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Οι μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος δε θα σας αφορούν, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι οικονομικός.
 • Έχετε την δυνατότητα να μηδενίσετε τα ετήσια εξόδων σας για θέρμανση / ψύξη / ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ), με την παράλληλη χρήση οικονομικών συστημάτων θέρμανσης-ψύξης-παραγωγής ΖΝΧ, όπως είναι οι αντλίες θερμότητας.
 • Μειώνετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα.
 • Το Net Metering αποτελεί βιώσιμο και δοκιμασμένο μοντέλο ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η λειτουργία των Φ/Β συστημάτων δεν επιφέρει κινδύνους για το προσωπικό, τους περιοίκους ή ακόμα και για τον ίδιο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ενώ οι απαιτήσεις ασφάλειας για την καλή λειτουργία του σταθμού είναι ελάχιστες σε σύγκριση µε τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόλα αυτά λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία προσωπικού, εγκαταστάσεων και περιοίκων.

Η διάρκεια ζωής των Φ/Β πλαισίων και των αναστροφέων είναι πάνω από 25 έτη, περισσότερο δηλαδή από τη διάρκεια σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που γίνεται με  τη ΔΕΗ. Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων πρέπει να είναι Νότιος. Για την σωστή επιλογή του εξοπλισμού αυτού πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες, ο σημαντικότερος εκ των οποίων είναι η αναμενόμενη ετήσια κατανάλωση της εγκατάστασης. Καθώς τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά τον ετήσιο συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται προς τον παραγωγό, η εγκατεστημένη ισχύς του Φ/Β Συστήματος πρέπει να επιλεχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παράγεται περισσότερη της αναγκαίας ενέργειας.

Ανάλογα με τον προσανατολισμό και την γεωγραφική θέση του Φ/Β Συστήματος, η είδικη απόδοση για τον Ελλαδικό Χώρο υπολογίζεται ανάμεσα σε 1300 και 1600 KWh/KWp εγκατεστημένης ισχύος σε ετήσια βάση. Ο υπολογισμός αυτός έγινε θεωρώντας ότι τα Φ/Β Πλαίσια έχουν ακριβή προσανατολισμό ως προς τον Νότο και ότι δεν υπάρχουν σκιάσεις ή εμπόδια τα οποία να μειώνουν την απόδοση των Φ/Β Πλαισίων.

Οικονομικά Οφέλη από ένα σύστημα Net Metering 

 Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται από τον Προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός, με βάση τα πραγματικά δεδομένα καταμέτρησης που παρέχει ο Διαχειριστής του Δικτύου. Για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των στοιχείων μέτρησης, ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδει ο Προμηθευτής, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του ετήσιου κύκλου.

Η ενέργεια που χρεώνεται στον εκάστωτε εκκαθαριστικό λογαριασμό, είναι ίση με τη διαφορά της ενέργειας που καταναλώθηκε σε σχέση με την παραχθείσα από το Φ/Β σύστημα ενέργεια. Κατόπιν υπάρχουν οι εξής 2 περιπτώσεις:

 • Το Φ/Β Σύστημα παρήγαγε περισσότερη ή ίση ενέργεια με την καταναλωθείσα. Η διαφορά σε KWh πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό και οι χρεώσεις για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας είναι μηδενικές. 
 • Το Φ/Β Σύστημα παρήγαγε λιγότερη ενέργεια από την καταναλωθείσα. Οι χρεώσεις για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζονται βάση της διαφοράς της καταναλωθείσας ενέργειας από την παραχθείσα. Ο πελάτης επωφελείται της μειωμένης κλίμακας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος καθώς αυτή υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη και τις KWh που παρήχθησαν από το Φ/Β σύστημα.

Κατά την ετήσια εκκαθάριση τυχόν πλεόνασμα ενέργειας συμψηφίζεται με την χρεωστέα ενέργεια προηγούμενων περιόδων, για την οποία γίνεται αντιλογισμός. Τυχόν παραμένον μετά τον ετήσιο αντιλογισμό πλεόνασμα δεν πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό.

Το πρόγραμμα έχει σημαντικά οφέλη για τους αγρότες καθώς μπορεί να εφαρμοστεί σε γεωτρήσεις, αγροτικές αποθήκες και ψυκτικούς θαλάμους!

Διαδικασία Αίτησης Net Metering 

Η αίτηση για την εγκατάσταση ενός συστήματος Net Metering με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ είναι αντίστοιχη της διαδικασίας εγκατάστασης Φ/Β σε στέγη / δώμα με το λήξαν Ειδικό Πρόγραμμα. Σχηματικά, η διαδικασία έχει ως εξής:

Ζητήστε μας μια προσφορά σήμερα!Τρόποι Επικοινωνίας

espa

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TRACKER
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DC –Χ.Τ.-Μ.Τ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Mexis Energy
Βάγια Θηβών,Βοιωτία, ΤΚ 32002
Τηλ / Fax: 22620 61687
Mob: 6974138136, 6981464890
email: info@mexisenergy.gr